Verhuur voorwaarden 
ARTIKEL 1: Algemene afspraken: Bij het aangaan van een huur / verhuur overeenkomst met Roermond Verhuur  Exploitatie BV hierna te noemen Verhuurder, Multihuur, VR Techniek of Verhuurcentrum Roermond dienen onderstaande voorwaarden en afspraken in acht te worden genomen. Overeenkomsten tussen klanten c.q huurders, en Verhuurcentrum als verhuurder, zullen daarom altijd schriftelijk gesloten worden, waarop voorwaarden en afspraken voor iedere overeenkomst van toepassing zijn.

ARTIKEL 2: Plaats waar de huurovereenkomst aangegaan wordt:
 Als plaats waar de verhuur plaats vindt, en de huurovereenkomst wordt opgesteld en getekend door beide partijen wordt door de klant en Verhuurcentrum gekozen voor de vestiging van Verhuurcentrum Roermond, Jules Breukersstraat 15 -17 te 6041 BP Roermond. Het tekenen van de verhuurovereenkomst en dus akkoord gaan met de verhuurvoorwaarden zoals gesteld door het Verhuurcentrum, kan ook plaatsvinden op de door de klant aangewezen bezorgplaats / afleveradres.

ARTIKEL 3: Reserveren en annuleren van materieel: Het reserveren van materieel is mogelijk, doch berust op vrijblijvendheid voor de huurder, maar ook voor de verhuurder. Bij het annuleren van het gereserveerde materieel door een klant, zullen er geen kosten voor administratie of een deel van de huur in rekening worden gebracht. In geval dat de Verhuurder door overmacht of niet tijdig terug ontvangen van het materieel de klant een reeds gereserveerde machine niet kan verhuren, kan de Verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook. Reserveren is dus voor beide partijen vrijblijvend en kosteloos.

ARTIKEL 4: De huurovereenkomst: De overeenkomst voor het huren van het materieel komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door de klant en een vertegenwoordiger van Verhuurcentrum getekend wordt en gaat in: Hetzij op de dag en het tijdstip dat het materieel aan het (werk)adres van huurder bezorgd wordt, hetzij op de dag en het tijdstip dat het materieel door huurder bij verhuurder wordt afgehaald. De huur eindigt op de dag en het tijdstip dat het materieel aan het adres van verhuurder is terugontvangen. Op zondag of een wettelijk erkende feestdag wordt geen materieel in ontvangst genomen of afgehaald. Bij het terugbezorgen van het materieel zal de huurder altijd een bon (retour- of afrekenkontrakt) ontvangen, waarmee hij te allen tijde kan aantonen op welk tijdstip hij het materieel heeft retour gebracht, of heeft laten ophalen.

ARTIKEL 5: Het eindigen van de huurovereenkomst: De huurovereenkomst eindigt op het moment dat de overeengekomen huurperiode, welke schriftelijk is vastgelegd in de huurovereenkomst, is verstreken. Indien de klant tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld roekeloos omspringen met het gehuurde materieel, onvoldoende dagelijks onderhoud, of het onderverhuren van het materieel aan derden e.d., kan Verhuurcentrum de verhuurovereenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van de rechter nodig is. De gerezen kosten waaronder schade, huurpenningen en rente dienen door de klant volledig vergoed te worden. Verhuurcentrum is te allen tijde, zonder enige in gebreke stelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het verhuurde materieel bij de klant retour te halen. De klant is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. Hij machtigt Verhuurcentrum bij deze zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, zonder dat hiervoor een rechterlijke beslissing nodig is. Enige vergoeding voor de schade die ontstaat bij het terug halen van het materieel of het beëindigen van de huurovereenkomst door Verhuurcentrum is uitgesloten.

ARTIKEL 6: Retour bezorgen van materieel en afmelden: Indien klanten wensen dat het materieel door Verhuurcentrum afgehaald en vervoerd wordt, dient men er rekening mee te houden dat wij in de gelegenheid worden gesteld om het transport uit te laten voeren door onze eigen transportdienst of een door Verhuurcentrum gekontrakteerde vervoerder . Voor het transporteren worden altijd kosten in rekening gebracht, en het materieel wordt nooit franco werk afgeleverd. U dient tenminste 24 uur voor afloop van de overeengekomen huurperiode schriftelijk aan verhuurder te melden op welke dag het materieel teruggezonden wordt dan wel - indien is overeengekomen dat afhaling door verhuurder zal geschieden - op welke dag het materieel ter afhaling beschikbaar gehouden wordt. Indien verhuurder bedoelde melding op genoemd tijdstip niet ontvangen heeft, kan hij met onmiddellijke ingang het materieel bij huurder laten afhalen, tenzij inmiddels een verlenging van de afgesproken huurtermijn is overeengekomen. Automatische of stilzwijgende verlenging van de huur is uitgesloten.

ARTIKEL 7: Huurtermijnen en tarieven: De huur loopt door op alle feestdagen, zaterdagen, zondagen of andere collectieve vrije dagen, mits dit niet schriftelijk anders is overeengekomen. Indien er volgens onze huurgids goederen voor een halve dag gehuurd kunnen worden, houdt dit in dat het materieel binnen 4 opéén volgende uren na het sluiten van de huurovereenkomst, binnen de openingstijden retour gebracht dient te worden. Dit is dus van 7.45 uur tot 17.00 uur, waarbij rekening dient te worden gehouden met onze middagpauze welke gehouden wordt van 12.30 uur tot 13.00 uur. De huurprijs voor één dag houdt in dat de huurder de goederen de volgende dag voor het tijdstip waarop de overeenkomst is gesloten, retour dient te bezorgen (dus binnen 24 uur), waarbij opgemerkt moet worden dat een huurdag gelijk is aan een werkdag waarbij het materieel (behoudens aangegeven uitzonderingen) maximaal 8 uur gebruikt mag worden. Is de volgende dag een zondag of feestdag, dan dient het gehuurde materieel op dezelfde dag voor sluitingstijd retour gebracht te worden, hetgeen in geval dat men de termijn van 4 uur overschrijdt gezien wordt als een huurdag. In geval van ploegendienst waarbij de artikelen langer gebruikt worden geldt een toeslag. Prijzen zijn berekend op: 1 ploegendienst (8 werkuren). Bij 2 ploegendienst (16 werkuren) toeslag 70% van/op het basisbedrag. Bij 3 ploegendienst (24 werkuren) toeslag 70% + 50% van/op het basisbedrag. Het kort weekend tarief houdt in dat het materieel zaterdags na 13.00 uur afgehaald kan worden, en op maandag voor 9.00 uur retour moet komen. Het materieel mag dan 8 werkuren gebruikt worden, en het huurtarief voor een losse huurdag geldt dan in dit geval.

ARTIKEL 8: Verrekening borgsommen: Al hetgeen huurder na beëindiging van de huur nog aan verhuurder verschuldigd is terzake van nog onbetaalde huurpenningen of eventueel te vergoeden schade, kan door verhuurder worden verhaald op de borgsom, zulks onverlet diens recht om aanvullende schadevergoeding van huurder te vorderen. De klant/huurder en Verhuurcentrum zien de borgsom als een aanbetaling voor huurpenningen en bijkomende kosten.

ARTIKEL 9: Controle op gebruik en aanwezigheid van het materieel: huurder stelt de verhuurder te allen tijde in de gelegenheid controle uit te oefenen of te doen uitoefenen op de aanwezigheid en het onderhoud door huurder van het materieel. Indien de plaats van het uit te voeren werk in het contract genoemd is, mag het materieel niet naar een ander werk worden overgebracht, zonder dat Verhuurcentrum daarvan in kennis gesteld is en hij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

ARTIKEL 10: Deskundigheid, veiligheid en risico voor letsel en ongevallen: De klant aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde materieel en is er van op de hoogte dat het materieel ernstige verwondingen of overlijden kan veroorzaken aan de klant of diens aangewezen persoon welke met het gehuurde materieel werkzaamheden moet uitvoeren. De huurder zal toezien op veilig gebruik van het gehuurde, en verklaart alle nodige veiligheidsvoorzieningen te treffen i.v.m. deze risico's. De veiligheid is een zaak van de klant zelf en Verhuurcentrum kan uitsluitend vrijblijvend advies geven over het veilig gebruik van het gehuurde goed. Voor de veiligheid van de klant of derden kan Verhuurcentrum niet instaan. De klant verklaart dat alleen gekwalificeerde personen de apparatuur en gereedschap(pen) zullen bedienen.

ARTIKEL 11: Risico van gehuurd materieel: Gedurende de huurtijd zijn alle risico's van het gehuurde voor de huurder. Verhuurcentrum is niet aansprakelijk voor enige schade - hoe ook ontstaan - welke het materieel na de afgifte aan huurder mocht oplopen, noch ook voor daardoor ontstane indirecte schade. Huurder is gehouden verhuurder te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle vorderingen welke derden tegen verhuurder aanhangig mochten maken terzake van door het materieel veroorzaakte schade en/of letsel. Alle verzekerbare risico's dienen vanaf het moment van afgifte van het materieel door huurder te worden verzekerd bij een solide maatschappij, daar Verhuurcentrum geen controle heeft op welke wijze de goederen gebruikt worden, waardoor zij redelijkheids halve niet kan instaan voor risico's en gevaren welke worden genomen, met het gehuurde materieel. Daarom dient in de desbetreffende polis(sen) 
Verhuurcentrum als medeverzekerde te zijn vermeld.

ARTIKEL 12: Brandstoffen, olie, koelvloeistoffen e.d: Brandstof, olie, gassen en dergelijke zijn altijd voor rekening van de huurder en zijn nooit in de huurprijs inbegrepen. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstoffen, olie en smeermiddelen, evenals juiste stroomvoorzieningen en stroomkabels van voldoende capaciteit ( evt. door Verhuurder vast te stellen ) om schade aan gehuurd materieel te voorkomen. Dagelijks dient de huurder het olie en brandstofpeil te controleren en eventueel bij te vullen, waarbij hij bijvoorbeeld bij olieverbruik van een machine hiervan melding doet, waarna Verhuurcentrum maatregelen kan nemen ter voorkoming hiervan, schade en kosten kunnen hierdoor voorkomen worden.

ARTIKEL 13: Defect raken van het gehuurde: Verhuurcentrum staat in voor de kwaliteit van machines en apparaten waarmee uitsluitend werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden waarvoor deze machines en apparaten geconstrueerd zijn. Indien er niet specifiek op gewezen wordt, kunnen machines niet continu gebruikt worden, en dient er rekening gehouden te worden dat machines overbelast kunnen worden waardoor schade ontstaat. Bij het ontstaan of constateren van een defect aan het gehuurde dient de huurder of diens bevoegde zich in verbinding te stellen met Verhuurcentrum. Zelfreparatie is niet toegestaan. Indien na telefonisch overleg omruiling of reparatie van de machine nodig is, dient de klant het gehuurde bij Verhuurcentrum terug te bezorgen, en zal getracht worden de machine te repareren of om te ruilen. Verhuurcentrum zal na onderzoek vast stellen door welke oorzaak het defect of schade is ontstaan, en indien blijkt dat deze is veroorzaakt door de huurder, zullen de reparatie kosten voor zijn rekening komen. Omruiling van het gehuurde geeft dus nooit enige vrijwaring voor de schade die is toegebracht aan het oorspronkelijk gehuurde materieel. De klant vrijwaart Verhuurcentrum voor tijdverlies en gevolgschade wegens gebreke of defecten aan het gehuurde.

ARTIKEL 14: Gebruik, onderhoud en reiniging: De huurder zal zorg dragen voor het periodieke onderhoud van het gehuurde materieel, en is derhalve verantwoordelijk voor het gehuurde materieel. De service beurten worden uitsluitend door en voor rekening van Verhuurcentrum uitgevoerd. De klant zal het gehuurde materieel in afspraak met de verhuurder voor deze beurten bij Verhuurcentrum aanbieden. De huurder verklaart dat hij naast het technisch onderhoud van de machine ook zorg zal dragen voor het reinigen en schoon houden ervan. Vooral bij machines of steigers die in aanraking kunnen komen met verf, coatings of specie is waakzaamheid geboden om schade te voorkomen. De klant stemt er mee in dat het gehuurde materieel op het overeengekomen tijdstip en in dezelfde staat wordt terugbezorgd bij Verhuurcentrum Roermond.

ARTIKEL 15: Kosten, boetes en belastingen: De klant en Verhuurcentrum komen overeen dat alle kosten, boetes of belastingen die voortvloeien uit het gebruik of opslaan van het gehuurde materieel in welke vorm dan ook voortvloeien, voor rekening van de klant komen. Verhuurcentrum kan nimmer, ook uit hoofde van eigendom, voor deze kosten aangesproken worden.

ARTIKEL 16: Laden, lossen en transporteren: Indien Verhuurcentrum ingehuurd materieel voor een klant / huurder transporteert naar een vooraf afgesproken adres of bouwplaats, dient huurder of iemand die huurder vertegenwoordigd aanwezig te zijn om het gehuurde in ontvangst te nemen dan wel te tekenen voor ontvangst. Indien dit niet het geval is heeft Verhuurhuurcentrum het recht om de bestelde materialen c.q. materieel retour te nemen, en eventuele gemaakte transportkosten en andere onkosten in rekening te brengen. Lossen en laden geschiedt door Verhuurcentrum, eventueel met behulp van de huurder, deze laatste verricht deze handeling wel voor eigen risico. Lossen geschiedt in de directe nabijheid van het transportmiddel, tenzij anders is overeengekomen. Verticaal transport van het ingehuurde materieel valt buiten de service van het Verhuurcentrum. Laden, lossen en vastzetten van ingehuurd materieel op c.q. in huurders eigen vervoermiddel, dient door de huurder zelf verricht te worden en geschiedt ten alle tijden dus voor zijn rekening en risico. 

ARTIKEL 17: In ontvangst nemen en controle van het gehuurde materieel: Bij het in ontvangst nemen van het materieel door een klant dient hij ter plaatse te controleren op juistheid en aantallen van het gehuurde materieel. Indien het materieel door Verhuurcentrum bij de klant bezorgd wordt, en er niet zichtbare gebreken geconstateerd worden dient men direct contact op te nemen met Verhuurcentrum en de goederen niet te gebruiken, indien men de goederen wel gebruikt is het voor ons niet mogelijk om vast te stellen wie de gebreken of defecten heeft veroorzaakt. Opmerkingen over machine of constateringen dienen op het huurcontract door een van onze medewerkers of chauffeur vermeld te worden, waardoor de klant gevrijwaard wordt.

ARTIKEL 18: Overmacht en aansprakelijkheid:
 Onder overmacht wordt verstaan: Alle omstandigheden die nakoming van een overeenkomst zowel blijvend als tijdelijk verhinderen, onafhankelijk van de wil van Verhuurcentrum in deze. Er kan redelijkheids halve niet van Verhuurcentrum verwacht worden dat er voor ieder verhuurd artikel / materieel, ook een vervangend artikel/materieel aanwezig is, welk in geval van schade of defecten omgeruild kan worden. Wij trachten echter een buffervoorraad van het meest gangbare materieel op voorraad te hebben. Verhuurcentrum kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien er door overmacht niet terstond, gehuurde artikelen verstrekt of ingeval van storingen geruild kunnen worden. Ook als de klant ons in gebreke stelt, kan dit nooit tot aansprakelijkheid in welke vorm dan ook leiden. Indien het om een verhuring aan een particuliere consument gaat, zal als maximale schadevergoeding één huurdag van het desbetreffende gehuurde materieel, verrekend kunnen worden met de te betalen huurpenningen.

ARTIKEL 19: Verlies, verduistering, schade, e.d: welke toegebracht wordt aan materieel van Verhuurcentrum (hieronder wordt ook verstaan: schade door foutief gebruik, zoekraken, verduistering, zorgeloos gebruik, diefstal, waardeloos of onbruikbaar maken van het materieel), al dan niet door toedoen van hem zelf, verklaart de klant de schade volledig te vergoeden tegen de waarde van nieuw te verwerven goederen of delen hiervan, evenals de door verhuurcentrum redelijkerwijze aan te tonen kosten waaronder rente en huurderving. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen om schade of diefstal voor zover mogelijk is uit te sluiten. De klant heeft een onvoorwaardelijke teruggaafplicht van het gehuurde materieel ten opzichte van Verhuurcentrum.

ARTIKEL 20: Vaststellen van schade of vervangingswaarde: Bij schade aan het gehuurde materieel maakt verhuurcentrum een kosteloze expertise van de schade. Indien de schade meer dan 450,00 euro excl. BTW is, zal een expertisebureau ingeschakeld worden voor een juiste en bindende taxatie. De kosten voor deze expertise zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 21: Einde huurperiode: Bij het verstrijken van de schriftelijk overeengekomen huurperiode, heeft de klant een teruggaafplicht welke inhoudt dat het gehuurde materieel dan per omgaande retour dient te komen.

ARTIKEL 22: Betaling en incasso: Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de klant in verzuim is met de betalingen van het door hem verschuldigde, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant, zullen alle door huurder aan verhuurder verschuldigde bedragen van rechtswege terstond in het geheel opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke verhuurder als dan zal moeten maken om haar toekomende bedragen te incasseren, voor rekening zijn van opdrachtgever. Partijen komen overeen dat in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten van verhuurder worden gefixeerd op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag binnen de overeengekomen periode is verhuurder voorts gerechtigd een rentevergoeding te vorderen van 1% per maand ingaande op de vervaldag van de betalingstermijn en te berekenen over het alsdan opeisbare bedrag, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Gedeponeerd K.v.K                                                                                                                                   Print hier onze algemene verhuur voorwaarden.pdf
September 2009